Podmínky rezervace

 
 
 

Potřebujete poradit? Volejte (Po - Pá: 08:30 - 16:00 hod): +420 775 333 041

 
 
 
Úvod > Podmínky rezervace
 

Podmínky rezervace

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REZERVACE TERMÍNU ZÁŽITKU

 

I. Definice

Provozovatel: společnost Enjoy Group s.r.o., Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234, provozující portál EnjoyFun.cz

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba nakupující na stránce EnjoyFun.cz

Držitel poukazu: osoba, která zakoupila Zážitek formou Zážitkového poukazu, resp. osoba, které byl Zážitkový poukaz darován

Poskytovatel služby: subjekt nabízející Zážitek prostřednictvím portálu Provozovatele. Poskytovatel služby je zodpovědný za realizaci Zážitku.

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitek s unikátním kódem, bezpečnostním kódem a platností opravňující Držitele poukazu čerpání Zážitku u Poskytovatele specifikovaného v tomto poukazu. Nedílnou součástí zážitkových poukazu jsou přiloženy informace a podmínky k realizaci Zážitku, kterými je Držitel poukazu povinen se řídit.

Zážitek: služba, kterou nabízí Poskytovatel prostřednictvím portálu EnjoyFun.cz. Zážitek obsahuje specifikaci služby, cenu a podmínky využití služby. Provozovatel po objednání Zážitku vystaví Kupujícímu Zážitkový poukaz na jeho absolvování u Poskytovatele.

II. Vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím, resp. držitelem poukazu

Provozovatel nevstupuje do smluvního vztahu mezi Držitelem poukazu a Poskytovatelem.

Provozovatel je pouze zprostředkovatelem Zážitku a dotčené služby neprodává ani neposkytuje.

III. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Poskytovatel je plně zodpovědný za plnění Zážitku podle jeho specifikace v době objednání Zážitku jakož i za jeho kvalitu a rozsah a naplnění všech práv Držitele poukazu související s uplatněním Zážitku. Poskytovatel je také zodpovědný za správnost informací o Zážitku jakož i jeho ceně, resp. cenách, které Provozovatel na stránce EnjoyFun.cz uvádí.

Držitel poukazu bere na vědomí, že Provozovatel není odpovědný za plnění Zážitku.

Provozovatel není odpovědný za žádné škody vzniklé v souvislosti s uplatněním Zážitku u Poskytovatele.

Držitel poukazu je tak povinen uplatňovat svá práva a povinnosti vyplývající z realizace Zážitku u Poskytovatele

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Držitel poukazu může čerpání zážitkového poukazu umožnit třetí osobě. O této skutečnosti je povinen informovat Poskytovatele služby v dostatečném předstihu před konáním Zážitku. V takovém případě Držitel poukazu ztrácí nárok na čerpání Zážitku a tento nárok přechází na pověřenou třetí osobu.

V. Rezervace termínu realizace Zážitku

Realizace Zážitku je možná na základě vyplněného rezervačního formuláře. Rezervace, jakož i realizace Zážitku je možná jen v rámci platnosti zážitkového poukazu.

Závaznou rezervaci je možné změnit nejpozději 14 dní před termínem realizace, pokud není dohodnuto jinak.

Poskytovatel služby má nárok na změnu termínu závazné rezervace z důvodu nepříznivého počasí pro realizaci Zážitku, technických příčin nebo jiných nepředvídaných okolností, které mohou narušit bezpečnost a proveditelnost Zážitku. V takovém případě má Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu. Držitel poukazu nemá nárok na kompenzaci, případně náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě, že měl Držitel poukazu zájem o rezervaci termínu v období uvedeném na průvodním dopise, ale samotné zrealizování nebylo z technických důvodů možné až do vypršení platnosti zážitkového poukazu, má Držitel poukazu nárok na bezplatné prodloužení platnosti poukazu.

VI. realizace Zážitku

Držitel poukazu je povinen dostavit se na místo konání Zážitku v dohodnutém termínu a čase.

Držitel poukazu se na místě prokáže zážitkových poukazem, který předá Poskytovateli služby, případně jím pověřené osobě. Na základě předloženého zážitkový poukazu bude Držiteli poukazu umožněno absolvování Zážitku.

V případě, že Držitel poukazu případně další osoby s ním přítomné před nebo během absolvování Zážitku dodrženy podmínky uvedené v popisu Zážitku, nedodrží pokyny instruktorů, popřípadě jiných odpovědných osob pověřených Poskytovatelem služeb, budou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, má Poskytovatel služeb nárok na zrušení nebo přerušení realizace Zážitku bez nároku na absolvování Zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě nedostavení se Držitele poukazu na místo konání Zážitku v dohodnutém termínu a čase, nemá Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

VII. platnost poukazu

Platnost zážitkového poukazu je 12 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno, resp. sjednáno jinak. Platnost je uvedena na zážitkovém poukazu.

Platnost zážitkových poukazů je pevná a nelze ji prodloužit, pokud není dohodnuto jinak. V případě jejich nevyužití v rámci platnosti nemá Kupující nebo Držitel poukazu nárok na vrácení částky za nevyužité služby.

VIII. reklamace

V případě, že Poskytovatel služby neposkytl Držiteli poukazu čerpání Zážitku specifikovaném na zážitkových poukazu, Držitel poukazu je oprávněn Zážitek, resp. jeho neposkytnutou část reklamovat u Poskytovatele zážitku neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od zjištění vady.

Držitel poukazu je povinen v reklamaci uvést detailní popis reklamovaného Zážitku, resp. jeho části a kód poukazu, ke kterému se reklamace vztahuje.

V případě nevyřízení reklamace Poskytovatelem služby může Držitel poukazu kontaktovat Provozovatele, který mu poskytne maximální součinnost při řešení reklamace. 

IX. Soukromí

Kupující, resp. Držitel poukazu ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuje Provozovateli i Poskytovateli osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři (tj. jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovolně a svobodně. Osobní údaje budou použity Provozovatelem a Poskytovatelem na potřeby uplatnění Zážitku.

Kupující, resp. Držitel poukazu si je vědom, že Provozovatel na potřeby uplatnění Zážitku jakož i pro marketingové a reklamní účely zpracovává osobní údaje jménem Poskytovatele na základě Zákona o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Kupující, resp. Držitel poukazu tímto souhlasí s poskytnutím a zpřístupněným osobních údajů pro uvedené účely. Kupující, resp. Držitel poukazu si je vědom, že bez tohoto souhlasu není možné plnění Zážitku.

Kupující, resp. Držitel poukazu souhlasí s uvedením slovního hodnocení Poskytovatele na stránce Provozovatele, které Kupující, resp. Držitel poukazu uvedl na stránce EnjoyFun.cz, resp. aplikací přidružené k webu. V případě použití fotografie k slovnímu hodnocení, uděluje Kupující, resp. Držitel poukazu časově a geograficky neomezenou licence bez nároku na úplatu na použití fotografie Provozovatelů nebo Poskytovatelem za účelem prezentace, na marketingové nebo reklamní účely. V případě, že se na předmětné fotografií nacházejí jiné osoby, Kupující, resp. Držitel poukazu je povinen zajistit souhlas s užitím díla všech těchto osob. Za případné porušení této povinnosti nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

Kupující, resp. Držitel poukazu má právo kdykoliv písemně nebo e-mailem požádat o odvolání souhlasů uvedených v tomto článku smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ode dne jejich souhlasu Kupujícím, pokud není písemně dohodnuto jinak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřebujete poradit?Potřebujete poradit?