Obchodné podmienky

 
 
 

Potřebujete poradit? Volejte (Po - Pá: 08:30 - 16:00 hod): +420 775 333 041

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodní podmínky zážitkové agentury Enjoy Fun

Smluvní strany :

Prodávající: společnost Enjoy Group s.r.o.,
Námestie Š. Moysesa 42/14, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Kupující: Fyzická, případně právnická osoba
Obdarovaný: Osoba, která může čerpat objednané služby na základě darované dárkové poukázky kupujícím

Předmět smlouvy :

Předmětem smlouvy je zajištění realizace objednaných služeb a dodání zboží nabízených prostřednictvím internetového obchodu www.EnjoyFun.cz

Způsob objednávání

Objednávat je možné on-line přímo na stránkách prodávajícího.
Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. Smluvní vztah se stává pravomocným potvrzením objednávky. Potvrzením objednávky zákazník také souhlasí s Obchodními podmínkami. Po zaslání objednávky bude kupujícímu obratem e-mailem doručeno potvrzení o přijetí objednávky .

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje:
Dodat druh a množství a zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
Dodat dárkovou poukázku opravňující zákazníkovi čerpat druh a množství služeb v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
Zajistit realizaci druhu a množství služeb zákazníkovi na základě prokázání se dárkovou poukázkou.
Prodávající neodpovídá za:
Opožděné dodání zboží zaviněné poštou.
Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
Za poškození zásilky zaviněné poštou.
Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele ) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:
Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.
Zaplatit za služby, resp. zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
Kupující potvrzením objednávky souhlasí s následujícími Obchodními podmínkami, tím se smluvní vztah stává pravomocným.
V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

Kupující může zakoupenou dárkovou poukázku darovat obdarovanému. V tom případě kupující ztrácí nárok na čerpání objednané aktivity a tento nárok přechází na obdarovaného.

V případě ukončení provozování zakoupené služby má zákazník nárok na vrácení plné částky případě možnost výměny za jinou služby v hodnotě zakoupené služby.

Platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na stránce www.EnjoyFun.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem, dodacím a záručním listem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Zboží je možné zaslat Českou poštou, kurýrní společností, prostřednictvím společnosti Zásilkovna nebo zaslat dárkový poukaz e-mailem ve formátu PDF.

Kupující má možnost výběru mezi dvěma způsoby úhrady zboží:
# Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplacen až po převzetí na poště
# Zboží je možné zaplatit předem převodem na účet. Po úhradě bude zboží odesláno.

Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky při platbě za zboží na dobírku. Při bezhotovostní platbě, převodem na účet, začíná běžet dodací lhůta ode dne přijetí platby na náš účet.
Průměrná doba expedice našeho zboží se pohybuje v rozmezí 1 - 3 dnů.
K expediční době je třeba ještě připočítat čas (1-3 dny) potřebný pro doručení zásilky na adresu zákazníka.
Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena, jestliže by zdržení bylo způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Někteří výrobci ale neoznámí včas zdržení dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat zákazníkovi do 7 dnů, prodávající mu sdělí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tomto případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Kupující má v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy, které ale řádně a neprodleně oznámí prodávajícímu.

Rezervace termínu objednaných služeb a jejich realizace

V případě objednání služby prostřednictvím portálu www.EnjoyFun.cz bude kupujícímu vystavena a dodána dárková poukázka s unikátním číslem a názvem aktivity opravňující kupujícího čerpat objednané služby.
Termín čerpání služby je třeba potvrdit mailem na elektronické adrese info@enjoyfun.cz. Rezervace musí obsahovat kontaktní údaje, číslo, název čerpané aktivity a preferovaný termín a čas čerpání - doporučujeme připravit si více termínů. Kupující, resp. obdarovaný předá dárkovou poukázku předkladateli aktivity uvedeném v instrukcích k dárkové poukázce. Realizátor aktivity na základě dárkové poukázky poskytne kupujícímu, resp. obdarovanému objednanou službu.
Rezervace termínu je závazná a není možné ji bez udání vážných důvodů měnit. V případě udání vážného důvodu je možné změnu termínu akceptovat pouze pokud je tato skutečnost oznámena v dostatečném předstihu aby byla změna rezervace možná.
Platnost dárkové poukázky je 12 měsíců od jejího vystavení. V tomto období je kupující, resp. obdarovaný oprávněn čerpat objednané služby, v opačném případě ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby bez nároku uplatnění si jakékoliv náhrady, zda vzniklé náhrady škody.

V případě, že kupující měl zájem o rezervaci termínu v období uvedeném na průvodním dopise, ale samotné zrealizování nebylo z technických důvodů možné až do vypršení platnosti dárkové poukázky, má zákazník nárok na bezplatné prodloužení platnosti dárkového poukazu o 12 měsíců.

Storno objednávky

Kupující je oprávněn
od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 90 kalendářních dnů od dodání zboží. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Toto písemné oznámení o odstoupení od smlouvy je nutné zaslat spolu se zbožím, případně dárkovým poukazem, dokladem o jeho koupi a číslem účtu, na který má být vrácena částka poukázána.

Prodávající je povinen vrátit plnou částku za zboží do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu se zbožím.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních povinností kupujícím, resp. v případě nemožnosti realizace objednané služby ze strany externího dodavatele.

Soukromí

Firma Enjoy Group s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.EnjoyFun.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www.EnjoyFun.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ode dne jejich souhlasu kupujícím, pokud není písemně dohodnuto jinak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřebujete poradit?Potřebujete poradit?